9/03/2010

Lời Chào từ Trang Chủ

Lời Chào từ Trang Chủ

Thân chào Bạn,
Hân hoan chào mng Bn, đến vi trang đin t Em V Mit Dưi.
Ch Trang Ch,  theo tôi, nên đưc hiu theo hai nghĩa (nghĩa bóng và nghĩa đen). Nghĩa đen ca nó, là ngưi qun lý trang mng này và nghĩa bóng, là ngưi ch cái "trang tri" mà Bn va đy ca, bưc vào…

Xuyên sut trong trang mng, các bài do tôi viết, s đưc ký dưi 3 bút hiu khác nhau: CưngMitDưi, Du KaTak và TâmKưng. Tùy theo ni dung ca bài viết, mi bút hiu s đưc s dng mt cách tùy nghi, theo ý ca ngưi viết.
Trang mng này, đúng ra, đã đưc ra đi t lâu lm ri, nhưng vì mt s nguyên nhân khá khách quan (?) như bn rn, ln la, cu toàn v.v… đã làm tr ni!


Mt trong nhng mong mun thiết tha nht, (mà tôi vn hng p ) là trang đin t này, đi vi tôi, s luôn luôn là mt phương tin, mt nhp cu, đ tôi có th thông tri, giao tiếp (communicate) vi mi ngưi chung quanh mt cách hiu qa hơn. Nhng ngưi chung quanh đó, có th là Bn, là ngưi đang “đi thoi” vi tôi ngay bây gi trên trang mng này, có th là mt ngưi khác, trong mt tương lai gn hay xa. Ngưi đó, có th là mt ngưi, tôi chưa h biết mt, quen tên, cách xa tôi hàng vn dm trên qa đa cu, li cũng có th là ngưi đang k cn vi tôi trong gang tc, là mt na còn li ca tôi…

Thưa Bn, nói như vy, cũng không phi là mâu thun lm đâu! Vì, vi thi đi mà mi ngưi trong chúng ta đu chơi trò đui bt vi chiếc kim đng h, thì chuyn không tìm ra đưc nhng khonh khc đ tìm hiu cn k hơn, sâu xa hơn, đ tâm s, đ khám phá ra nhng tim n ca nhau, nhng tn s tương đng ca nhau, vn là chuyn d hiu! Tht vy, mi giây phút, mi khonh khc trong cuc sng thưng ngày ca chúng ta, đu đã có mt tên gi, mt dòng trên trang thi khoá biu ca mi ngưi. Cái khó là, trang thi khóa biu đó, không th nào đng dng, cho dù đó là thi khóa biu ca hai v chng!… Vi  “nhp sng k thut s” như hin nay, chúng ta rt khó có dp, hay khó có cơ hi đ thông tri, đ hiu nhau mt cách trn vn! Nhp cu thông tri (như đã nói trên) s là cách hu hiu nht, đ ta …tìm đến vi nhau, trong ý nghĩa hn hp ca nhng dòng suy tưng, ca nhng ni băn khoăn đi vi cuc sng hàng ngày ca chúng ta đó vy! Vì nó, luôn luôn đó, sn sàng cho mi hoàn cnh, mi khi, mi thì, trong nhng thi đim thun li nht ca Bn… đ Bn bưc vào!Mong mun th hai, cũng không kém phn quan trng đi vi tôi là, mun duy trì ngôn ng tiếng Vit trong tôi, khi mà hu hết thi gian trong cuc sng hàng ngày, tôi đã không có dp dùng nó. Chc Bn cũng s đng ý vi tôi, s dng ngôn ng, cũng là mt ngh thut. Phàm nhng gì, đã là ngh thut, phi có s kh công tp luyn, ta mi có th thi triển ngh thut đó mt cách nhun nhuyn đưc. Thế nên, tôi đã ngi vào bàn đ…VIT.   


Bạn ở trên website
CườngMiệtDưới website
Gặp nhau sau tiếng “click”
Xa nhau vẫn dặm dài…

Melbourne, September 2010

Cường MiệtDưới     

                                                                                                      
                                                                                                     Trở lại “Home”
                            


Post a Comment