1/18/2011

Jayce Taylor Nguyen, ngày chào đời (Jayce's)


Jayce Taylor Nguyen
    
                              Jayce Taylor Nguyen, ngày đầu tiên trong cuộc đời,
                                              Melbourne 18 January 2011.

                                                                                   
                                                                                     Trở lại “Home”

Post a Comment