6/07/2011

Ảnh Dựa Hơi (Hình Ảnh)


Ảnh “dựa hơi”
+ John Cain, Cựu Thủ Hiến t.b. Victoria, Úc Châu 1990
 
+ Thanh Lan, Melbourne  1998
 
+ Vũ Khanh, Melbourne  1998
 
+ Hoàng Nam, Melbourne  1998
 
 
 
+ Tuấn Ngọc, Melbourne  1998
 
 
+ Khánh Ly, Melbourne  1998
 
+ John Farnham, Ca Sĩ Úc, Melbourne 2011
 
 
 
 
 
 
 
Post a Comment