6/08/2011

Hắc Bạch Photos (Hình Ảnh)Hc Bạch Photos
Melbourne, Úc Châu 1987
 
 
 
 
 
 
 
Melbourne, Úc Châu 1987
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Post a Comment