6/12/2011

Hình Gia Đình (Ảnh)


Hình Ảnh Gia Đình

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trên lộ trình, trực chỉ Bến Cát, November 2007
 
 
 
 
 
 
 
Thảo, con Phúc, Connecticut, Mỹ 2007
 
 
 
 
 
 
 
 
Melbourne, Australia 2011
  
Queensland, Australia 1981
 
Queensland, Australia 1980
 
Queensland, Australia 1980
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Melbourne, Australia, 2011
 


Post a Comment