6/15/2011

Mỹ du (Hình ảnh)

Mỹ du...(2007)

Tượng Thuyền Nhân Tỵ Nạn, NY

Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Mỹ @ Wall Street, NY
Wall Street, NY
Wall Street, NY

Manhattan New York City Subway Station


 T in Las Vegas, Nevada, M   

 TK in Las Vegas, Nevada, Mỹ   


Hawaii, 2007

International Market, Hawaii, 2007


Post a Comment