6/09/2011

Đông du (Hình Ảnh)


Đông du

Singapore, 1994

Singapore, 1994
Singapore, 1994
Singapore, 1994


Thái Lan, 2001
Thái Lan, 2001
Thái Lan, 2001

Thái Lan, 2001

Thái Lan, 2001

Thái Lan, 2001


Kiều nam “Mitcham”,Thái Lan, 2001

Kiều nam “Mitcham”, Thái Lan 2001
Kiều nam “Mitcham”, Thái Lan 2001

Hong Kong, 2011

Hong Kong, 2011

Kim Sa Chuỗi, Hong Kong, Jun 2011 Kim Sa Chuỗi, Hong Kong, Jun 2011

Hong Kong, 2011

Hong Kong, 2011

Hong Kong, 2011Post a Comment